Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnianie informacji publicznej
 


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego złożony:

  •     ustnie, osobiście w siedzibie WKU w Mielcu lub telefonicznie;
  •     pisemnie, osobiście w siedzibie WKU w Mielcu lub drogą pocztową ;
  •     elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;  
  •     za pośrednictwem platformy ePUAP;

Terminy
 
      W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.
 
      Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty
 
      WKU w Mielcu nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.


Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

Tel. 261 156 555
Fax: 261 156 530
e-mail:wkumielec@ron.mil.pl