Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenie o naborze
 
 
Ogłoszenie nr: 10267

Data ukazania się ogłoszenia: 14 kwietnia 2017 r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

samodzielny referent
do spraw: zabezpieczenia logistycznego

Miejsce wykonywania pracy: Mielec

Adres urzędu:
ul. Legionów 25
39-300 Mielec


WARUNKI PRACY
Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku i wychodzenia na zewnątrz.
Wyjazdy służbowe.
Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.
Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.
Budynek piętrowy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się (schody, brak windy).

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w poszczególnych działach zaopatrzenia
 • Bieżące rozliczanie dokumentów finansowych (należności związane z powszechnym obowiązkiem obrony, należności związane z podróżami służbowymi, faktury) i przekazywanie ich do Oddziału Gospodarczego
 • Opracowywanie planu rzeczowego i planu finansowego WKU oraz ich weryfikacja
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem infrastruktury WKU
 • Zapotrzebowanie i prowadzenie ewidencji formularzy wojskowych i druków ścisłego zarachowania

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 6 mc-y w obszarze finansowo-logistycznym
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie o profilu ekonomicznym
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowo-logistycznym.
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE
 • Prawo jazdy kategorii B
 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE
 • kopia prawa jazdy
 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.04.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

   

  INNE INFORMACJE:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.
  Proponowany termin zatrudnienia: 08 maja 2017r. Praca związana jest z odpowiedzialnością materialną. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny. Proponowane wynagrodzenie – 2 342,30 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.
  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące wymagania formalne:
  - zostaną złożone w terminie - liczy się data wpływu do urzędu.
  - dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
  Prosimy przesyłać wyłącznie kopie dokumentów
  W trakcie naboru zostaną zastosowane następujące metody i techniki: sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych, testy wymaganej wiedzy,
  zadanie praktyczne z obsługi komputera, rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem email. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Po zakończeniu procesu naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261 156 504.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wytworzył/Odpowiada: Komendant
  Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
  Udostępniła/udostępnił: Agata GIŻA
  Komórka organizacyjna: Komenda
  Wprowadzono: 14-04-2017