Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenie o naborze
 

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU


WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W MIELCU
informuje, że
w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej:


REFERENTA W WYDZIALE PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO
I ADMINISTROWANIA REZERWAMI

 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu
ul. Legionów 25
39-300 Mielec


wybrana została


Pani Sabina PIECHOTA
zamieszkała w Mielcu


UZASADNIENIE WYBORU
Pani Sabina PIECHOTA spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe i przeszkolenie wojskowe. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem do pracy na stanowisku referenta w Wydziale Planowania Administracyjnego i Administrowania Rezerwami. W łącznej ocenie Komisji otrzymała największą ilość punktów.

                         
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W MIELCU

/-/ ppłk Mirosław CIESIELSKI

Mielec, dnia 06.10.2015 r.

 
Wytworzył/Odpowiada: Komendant
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Udostępniła/udostępnił: Magdalena BARTKOWICZ
Komórka organizacyjna: Komenda
Wprowadzono: 06-10-2015
INFORMACJA
O WYNIKU NABORU


WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W MIELCU
informuje, że
w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej:


MŁODSZEGO INFORMATYKA
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu
ul. Legionów 25
39-300 Mielec


wybrany został


Pan Kamil WOLSKI
zamieszkały w Nagoszynie


UZASADNIENIE WYBORU
Pan Kamil WOLSKI spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie średnie informatyczne. Wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem do pracy na stanowisku młodszego informatyka w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu. W łącznej ocenie Komisji otrzymał największą ilość punktów.

                         
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W MIELCU

/-/ ppłk Mirosław CIESIELSKI

Mielec, dnia 06.10.2015 r.

 

Wytworzył/Odpowiada: Komendant
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Udostępniła/udostępnił: Magdalena BARTKOWICZ
Komórka organizacyjna: Komenda
Wprowadzono: 06-10-2015

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO
W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W MIELCU

 

Nr ogłoszenia: 173148
Urząd: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Stanowisko: młodszy informatyk
Miejsce pracy: Mielec
Termin składania dokumentów: 28.09. 2015 r.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Grzegorz HARACZ Kolbuszowa

2.

Witold ROMANIAK Lesko

3.

Sławomir TRELA Mielec

4.

Marcin ADAMCZYK Mielec

5.

Kamil WOLSKI Nagoszyn

Egzamin kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony w dniu 02.10.2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25 i obejmował będzie test pisemny, wiedzę praktyczną oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód tożsamości.


Mielec, 30.09.2015 r.

Przewodniczący Komisji

Szef Wydziału

/-/ mjr Robert BAJORSKI

 

Wytworzył/Odpowiada: Komendant
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Udostępniła/udostępnił: Magdalena BARTKOWICZ
Komórka organizacyjna: Komenda
Wprowadzono: 28-09-2015

 

Nr ogłoszenia: 173232

Urząd: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

Stanowisko: referent ds. ewidencji

Miejsce pracy : Mielec

Termin składania dokumentów: 28.09. 2015 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Jagoda BUGAJ

Radomyśl Wielki

2.

Katarzyna CHYBIŁA

Piątkowiec

3.

Joanna CISŁO

Podleszany

4.

Jolanta CHUDY

Stara Jastrząbka

5.

Sylwia DZIAK

Kolbuszowa

6.

Paulina HUL

Wola Mielecka

7.

Paulina JAGODZIŃSKA

Mielec

8.

Katarzyna KOŁEK- RADŁOWSKA

Mielec

9.

Łukasz KOMANIECKI

Siedlanka

10.

Justyna KONRAD

Straszęcin

11.

Magdalena MAZUR

Trześń

12.

Monika KRZEMPEK

Mielec

13.

Barbara NIEDZIELSKA

Dobrynin

14.

Sabina PIECHOTA

Mielec

15.

Paulina PIŁAT

Trzęsówka

16.

Wiktoria RADŁOWSKA

Malinie

17.

Sylwia ŚWIĄTEK

Mielec

18.

Lucyna WIECH

Podleszany

19.

Kamil WOLSKI

Nagoszyn

20.

Elżbieta ZASOWSKA

Mielec

W wyniku analizy złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna postanowiła zawęzić wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze tylko w stosunku do kandydatów, którzy zamieszkują na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Mielcu oraz mają kierunek wykształcenia administracyjny lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

Egzamin kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony w dniu 30.09.2015 r. (środa) o godz. 8.30 dla kandydatów wymienionych pod poz. 1-10 oraz o godz. 10.00 dla kandydatów wymienionych pod poz. 11-20 w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25 i obejmował będzie test pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Mielec, 30.09.2015 r.

Przewodniczący Komisji

Szef Wydziału- Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

/-/ mjr Sławomir BIENIASZ

 

Wytworzył/Odpowiada: Komendant
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Udostępniła/udostępnił: Magdalena BARTKOWICZ
Komórka organizacyjna: Komenda
Wprowadzono: 17-09-2015


Ogłoszenie nr: 173232
Data ukazania się ogłoszenia: 17 września 2015 r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ewidencji
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
  ul. Legionów 25
  39-300 Mielec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mielec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji wojskowej, w tym wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej,
 • prowadzenie archiwum Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • wykonywanie zadań w zakresie reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • prowadzenie ewidencji wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy rezerwy
 • sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych, w tym meldunków, sprawozdań, bilansów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowych, podróże służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, na pierwszym piętrze Wojskowej Komendy Uzupełnień. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych (schody, brak wind)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Legionów 25
  39-300 Mielec

Inne informacje:

  Oferty można składać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu lub przesłać na adres pocztowy ul. Legionów 25, 39-300 Mielec- decyduje data wpływu do kancelarii jawnej WKU. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane odręcznie. Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Wytworzył/Odpowiada: Komendant
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Udostępniła/udostępnił: Magdalena BARTKOWICZ
Komórka organizacyjna: Komenda
Wprowadzono: 16-09-2015

   
   
   
   
   

Ogłoszenie nr: 173148
Data ukazania się ogłoszenia: 15 września 2015 r.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • w Komendzie
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
  ul. Legionów 25
  39-300 Mielec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mielec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w instalowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu w sprawności oprogramowania i sprzętu dla potrzeb WKU;
 • pełnienie funkcji administratora systemów i sieci teleinformatycznych;
 • udział w opracowywaniu koncepcji dokumentów projektowych do budowy i rozbudowy systemów i sieci teleinformatycznych;
 • sporządzanie obowiązujących meldunków i spawozdań wynikających z nałożonych zadań;
 • aktualizacja strony internetowej WKU.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowych, podróże służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, na pierwszym piętrze Wojskowej Komendy Uzupełnień. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych (schody, brak wind)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zabezpieczenia informatycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych i ich zastosowania w praktyce,
  • umiejętność administrowania sieciami i systemami,
  • umiejętność usuwania niesprawności technicznych,
  • umiejętność przekazywania wiedzy użytkownikom.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r., poz.827)
 • znajomośc przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. , nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie w obszarze zabezpieczenia informatycznego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejetności i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Legionów 25
  39-300 Mielec

Inne informacje:

  Oferty można składać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu lub przesłać na adres pocztowy ul. Legionów 25, 39-300 Mielec- decyduje data wpływu do kancelarii jawnej WKU. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane odręcznie. Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Wytworzył/Odpowiada: Komendant
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Udostępniła/udostępnił: Magdalena BARTKOWICZ
Komórka organizacyjna: Komenda
Wprowadzono: 14-09-2015