Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenie o naborze
 
Informacja o wyniku naboru w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu
na stanowisko inspektora w Wydziale Rekrutacji (ogłoszenie nr 11755 z dnia 2017-06-07)

Nabór został zakończony wyborem kandydatki/kandydata:
Marta MICHNA,  Mielec

 

Wytworzył/Odpowiada: Komendant
Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
Udostępniła/udostępnił: Agata GIŻA
Komórka organizacyjna: Komenda
Wprowadzono: 26-06-2017

   
   
   
   
   


Ogłoszenie nr: 11755

Data ukazania się ogłoszenia: 7 czerwca 2017 r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor
do spraw ewidencji wojskowej

Miejsce wykonywania pracy: Mielec

Adres urzędu:
ul. Legionów 25
39-300 Mielec


WARUNKI PRACY
Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku.
Wyjazdy służbowe.
Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.
Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.
Budynek piętrowy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się (schody, brak windy).


ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji wojskowej w zakresie powszechnego obowiązku obrony
 • Sporządzanie meldunków i sprawozdań
 • Współudział w realizacji zadań w zakresie naboru do terytorialnej służby wojskowej
 • Współudział w realizacji zadań w zakresie działalności promocyjnej WKU
 • Współudział w realizacji zadań w ramach kwalifikacji wojskowej

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: 6 m-cy  pracy w administracji publicznej
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie o profilu administracyjnym
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w administracji publicznej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. z 2017r. poz. 465)

 • DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

   

  INNE INFORMACJE:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.
  Proponowany termin zatrudnienia: od 01 lipca  2017 r.

   Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
  Proponowane wynagrodzenie – 2 507,39 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty.
  W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące wymagania formalne:
  - zostaną złożone w terminie (liczy się data wpływu do urzędu).
   - dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
  Prosimy przesyłać wyłącznie kopie dokumentów.

  W trakcie naboru zostaną zastosowane następujące metody i techniki: sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych, testy wymaganej wiedzy, zadanie praktyczne z obsługi komputera, rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem email. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Po zakończeniu procesu naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261 156 504.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

   

  Wytworzył/Odpowiada: Komendant
  Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
  Udostępniła/udostępnił: Agata GIŻA
  Komórka organizacyjna: Komenda
  Wprowadzono: 07-06-2017