Strona Główna BIP Strona Główna
Historia WKU
 

Zarys historii organizacji i działania wojskowej komendy rejonowej - powiatowego sztabu wojskowego - Mielec

Teren powiatu mieleckiego do 30.12.1966r. był objęty terytorialnym zasięgiem działania Wojskowej Komendy Rejonowej - Powiatowego Sztabu Wojskowego (PSzW) - Dębica.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3O.12.1966r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych /Dz.U.Nr 2 z dnia 12.01.1967r, poz.2/ , w styczniu 1967 roku została utworzona Wojskowa Komenda Rejonowa w Mielcu obejmująca zasięgiem działania obszar powiatu mieleckiego. Wojskowa Komenda Rejonowa wchodziła wówczas w skład Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec, który był formowany w okresie styczeń - luty 1967r. - zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 0120/Org, z dnia 6.12.1966r i zarządzeniem organizacyjnym Nr 03 z dnia 24.01.1967r. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszów.

Obsadzanie poszczególnych stanowisk etatowych i przyjmowania agend administrowanego terenu oraz wszelkiej dokumentacji z Powiatowego Sztabu Wojskowego Dębica przebiegało sprawnie i zostało zakończone do 28.02.1967r.
Za sformowanie Powiatowego Sztabu Wojskowego odpowiedzialnym był Szef Powiatowego Sztabu wojskowego Dębica - ppłk Mieczysław STANEK i wyznaczony na stanowisko Szefa formowanego Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec
/ rozkazem personalnym MON Nr 01 z dnia 02.01 .1967r/ - ppłk Stanisław LASOWY.

W dniu 01.03.1967r. ppłk Stanisław Lasowy - Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec złożył meldunek Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Rzeszów o osiągnięciu pełnej gotowości do realizacji zadań przez Powiatowy Sztab Wojskowy.

OBSADA STANOWISK ETATOWYCH / KIEROWNICZYCH / POWIATOWEGO SZTABU WOJSKOWEGO - MIELEC - 1967 R.

 1. Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego - ppłk Stanisław LASOWY
 2. Zastępca Szefa PSzW ds. mob. i uzup. - Komendant WKR -
  mjr Adam TYBURCZY
 3. Szef Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia - mjr Czesław STOPIŃSKI
 4. Zastępca Komendanta WKR - Kierownik Sekcji I Mobilizacji i Administracji Rezerw - kpt. Władysław WÓJCIK
 5. Kierownik Sekcji II Poboru - kpt. Stanisław ROMANOWSKI
 6. Kierownik Sekcji III Rezerw Oficerskich - kpt. Jerzy KRESAK
 7. Kierownik Kancelarii - plut. Ryszard GODZISZEWSKI

Źródła rekrutacji kadry kierowniczej.

 1. Szef PSzW - ppłk Stanisław LASOWY przybył ze stanowiska Zastępcy Szefa PSzW ds Mob. i Uzup. - Dębica
 2. Zastępca Szefa PSzW ds Mob. I Uzup. - mjr Adam TYBURCZY przybył
  ze stanowiska Kierownika Sekcji II Poboru WKR PSzW Jasło.
 3. Szef Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia -mjr Czesław STOPIŃSKI przybył ze stanowiska starszego pomocnika Kierownika Sekcji Operac.Szkol. Podlaskiej Brygady KBW.
 4. Zastępca Komendanta WKR-Kierownik Sekcji I - kpt. Władysław WÓJCIK przybył ze stanowiska starszego pomocnika Kierownika Sekcji WKR PSzW Dębica.
 5. Kierownik Sekcji II Poboru - kpt. Stanisław ROMANOWSKI przybył
  ze stanowiska starszy pomocnik Kierownika Sekcji I WKR PSzW Nisko.
 6. Kierownik Sekcji III Rezerw Oficerskich - kpt. Jerzy KRESAK przybył
  ze stanowiska Szefa Zaopatrzenia Finansowego 16 Okręg. Składnicy Amunicji.
 7. Kierownik Kancelarii - plut. Ryszard GODZISZEWSKI przybył ze stanowiska starszego pisarza WKR PSzW Dębica.

Stanowiska podoficerskie obsadzono podoficerami powołanymi do zawodowej służby wojskowej z rezerwy, a stanowiska pracowników cywilnych - pracownikami pozyskanymi z miejscowych zakładów pracy. W lutym 1969r nastąpiła zmiana
na stanowisku Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego Mielec.
Ppłk Stanisław LASOWY ubył do PSzW Pisz, a w jego miejsce na stanowisko Szefa Powiatowego Sztabu przybył z PSzW Jasło ppłk Józef NIEZGODA.

W lipcu 1970r. - Szef PSzW Mielec, rozkazem DWOW Nr 28 z dnia 08.07.197Or zostaje wyznaczony na stanowisko Dowódcy Garnizonu Mielec.

Na początku stycznia 1975r. - zgodnie z decyzją MON w sprawie integracji terenowych sztabów wojskowych, teren powiatu mieleckiego zostaje objęty zasięgiem działania PSzW Dębica. / decyzja ta zostaje cofnięta w lutym 1975r. /

W czerwcu 1975r. - w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego terytorium Polski przeprowadzono reorganizację administracji wojskowej. W miejsce PSzW Mielec powołano Wojskową Komendę Uzupełnień Mielec. Formowania Wojskowej Komendy Uzupełnień Mielec dokonano w okresie 24.06. - 02.08. 1975r. w oparciu
o Zarządzenie Szefa Sztabu WOW Nr 015/Org. z dnia 04.06.1975. i Zarządzenie Szefa WSzW Nr 019 z dnia 08.06.1975r.

Rozkazem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 085 z dnia 05.O7.1975r. dotychczasowy Szef PSzW Mielec ppłk Józef NIEZGODA zostaje przeniesiony
na stanowisko Komendanta WKU Nisko, a na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień Mielec zostaje wyznaczony ppłk Leszek DATA przybyły ze stanowiska Szefa PSzW Dębica.

Wojskowa Komenda Uzupełnień administrowaniem wojskowym objęła powiaty: kolbuszowski, mielecki, ropczycki. W roku 1999 w wyniku kolejnych zmian administracyjnych oraz utworzenia województwa podkarpackiego obszar administrowania komendy został powiększony o powiat dębicki.

Wojskowymi Komendantami Uzupełnień w Mielcu w latach 1975 - 2007 kolejno:

 • 01.07.1975 - 27.04.1987 - płk dypl. Leszek DATA
 • 28.04.1987 - 02.01.1997 - płk dypl. Józef PADO
 • 02.01.1997 - 30.04.1997 - p.o. ppłk dypl. Ryszard ZAWISZA
 • 30.04.1997 - 01.07.1997 - p.o. ppłk inż. Stanisław CHMIELOWIEC
 • 01.07.1997 - 19.01.2003 - płk mgr inż. Zenon KAMIŃSKI
 • 20.01.2003 - 30.06.2007 - ppłk mgr inż. Andrzej SITKO
 • 01.07.2007 - 22.11.2007 - cz.p.o. mjr mgr inż. Wojciech STANISZ
 • 23.11.2007 - ppłk mgr inż. Mirosław CIESIELSKI

Wojskowi Komendanci Uzupełnień wykonują w szczególności zadania
z zakresu:

 1. zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
 2. administrowania rezerwami osobowymi,
 3. świadczeń na rzecz obrony,
 4. współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
  z obronnością państwa,
 5. rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,
 6. realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 7. promocji obronności i służby wojskowej.