Strona Główna BIP Strona Główna
Petycje
 

PETYCJE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z  2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25, 39-300 Mielec;
za pośrednictwem ePUAP;
faksem 261 156 509.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.)