Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady udostępniania
 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego złożony:

  •     ustnie, osobiście w siedzibie WKU w Mielcu lub telefonicznie;
  •     pisemnie, osobiście w siedzibie WKU w Mielcu lub drogą pocztową ;
  •     elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;  
  •     za pośrednictwem platformy ePUAP;

Terminy
 
       W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.
 
      Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty
 
      WKU w Mielcu nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.


Adres korespondencyjny:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu 
ul. Legionów 25, 39-300 Mielec 

Tel. 261 156 555
Fax: 261 156 530
e-mail:wkumielec@ron.mil.pl

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Zgodnie z art. 23 b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz. 782 j.t.) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

>> Pobierz