Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 

AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 173 ze zm.);

 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1534 ze zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014r . w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. z U. 2014 poz. 1622);

 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.05.2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju
  (Dz. U. 2007.99.669);

 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.06.2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych
  z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. 2007.106.724);

 6. Decyzja Nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2007.19.198);

 7. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016.645);

 8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.);
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.2017 r., poz. 1889 ze zm.).