Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 

Osoby pobierające naukę w szkołach wojskowych są kandydatami na żołnierzy zawodowych i pełnią służbę kandydacką. Służbę kandydacką można pełnić w uczelniach wojskowych (kandydat na oficera) lub szkołach podoficerskich (kandydat na podoficera).

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 09.09.2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 06.06.2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15.03.2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

WARUNKI

O powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej może ubiegać się osoba spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie
 • posiadająca obywatelstwo polskie
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
 • wiek co najmniej osiemnaście lat
 • wymagane wykształcenie (akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej - średnie z maturą, studium oficerskiego - wyższe, szkoły podoficerskie – średnie).

WNIOSEK

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek:

 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej : do dnia 31 marca do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w terminie: do dnia 31 marca każdego roku do Rektora – komendanta uczelni wojskowej
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Zgodnie z Decyzją Nr 375/MON z 09.09.2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 kandydaci składają wnioski w następujących terminach:
  • do dnia 30 września 2014 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych
  • do dnia 20 stycznia 2015 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa
  • do dnia 15 maja 2014 r.: na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej: eksploatacji systemów łączności, projektowo-programowej informatyki oraz w grupie osobowej geograficznej (korpus rozpoznania i walki radioelektronicznej).

Do wniosku (poza kwestionariuszem) osobowym dołącza się:

 1. dokument potwierdzający odpowiednie wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej)
 2. życiorys
 3. skrócony odpis aktu urodzenia
 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego (aktualna na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego)
 5. potwierdzenie opłaty z tytułu egzaminów wstępnych
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

BADANIA

Po złożeniu wniosku do uczelni lub szkoły rektor - komendant uczelni lub szkoły informuje właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o tym fakcie. Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej na odpowiednie badania:

 • do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 • do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej do zawodowej służby wojskowej.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

O terminie postępowania rekrutacyjnego osoba ubiegająca się o powołanie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej jest powiadamiana przez właściwego rektora- komendanta uczelni lub szkoły co najmniej 14 dni przed tym postępowaniem.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. do uczelni wojskowej na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:
  • test sprawności fizycznej
  • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego
  • analizę ocen na świadectwie dojrzałości
  • rozmowę kwalifikacyjną.
 2. do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia lub szkolenie kandydatów na oficerów w studium oficerskim:
  • test sprawności
  • test znajomości języka angielskiego
  • rozmowę kwalifikacyjną
 3. do szkoły podoficerskiej:
  • test sprawności fizycznej
  • test znajomości języka angielskiego
  • sprawdzian wiedzy ogólnej
  • analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej
  • rozmowę kwalifikacyjną

Po zakończeniu postępowania komisja rekrutacyjna wydaje decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu osoby do uczelni lub szkoły podoficerskiej. Kopia decyzji przesłana jest do wojskowego komendanta uzupełnień, który na jej podstawie wydaje skierowanie do uczelni, szkoły podoficerskiej.

SŁUŻBA KANDYDACKA

Służba kandydacka pełniona jest od dnia stawienia się osoby w uczelni lub szkole. Z dniem stawienia się do służby kandydackiej osoba otrzymuje stopień wojskowy szeregowego oraz tytuł:

 • Podchorążego – w uczelniach
 • Kadeta – w szkołach podoficerskich.

Rektor- komendant uczelni lub szkoły podpisuje z przyjęta osobą umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku:

 • zwolnienia ze służby kandydackiej przed okresem jej trwania
 • niestawienia się do zawodowej służby lub niepodpisania kontraktu (po zakończeniu służby kandydackie)
 • zwolnienia z zawodowej służby w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu szkolenia.

W czasie trwania służby kandydackiej przysługuje urlop w wymiarze:

 • 30 dni kalendarzowych - po zakończeniu każdego roku nauki
 • 10 dni kalendarzowych – w okresie zimowym
 • 5 dni kalendarzowych - w okresie wiosennym.

Jeśli służba kandydacka trwa krócej niż 1 rok urlop przysługuje w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc nauki.

Może być ponadto udzielony urlop:

 • okolicznościowy (narodziny dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, śmierć lub choroba członka rodziny) w wymiarze do 5 dni
 • dodatkowy w przypadku wcześniejszego zaliczenia sesji w liczbie dni pozostających do zaliczenia sesji
 • nagrodowy w wymiarze od 3 do 6 dni.

Po ukończeniu służby kandydackiej absolwenci mianowani są:

 • na pierwszy stopień oficerski – podporucznika w przypadku uczelni wojskowych
 • na pierwszy stopień podoficerski – kaprala w przypadku szkół podoficerskich.

NALEŻNOŚCI FINANSOWE

Podczas szkolenia w uczelni lub szkole kandydaci otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe. Uposażenie określone jest procentowo w stosunku do najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2500 zł.)

Dla kadeta szkoły podoficerskiej wynosi:
35% najniższego uposażenia– 1015 zł miesięcznie.

Dla podchorążego uczelni wojskowej uposażenie zależy od roku nauki i wynosi:

 

Posiadany stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

pierwszy
rok nauki

drugi
rok nauki

trzeci
rok nauki

czwarty
rok nauki

piąty
rok nauki


szeregowy
(marynarz)

35%
1015 zł

40%
1160 zł

45%
1305 zł

50%
1450 zł

55%
1595 zł


starszy szeregowy
(starszy marynarz)

42%
1218 zł

45%
1305 zł

50%
1450 zł

55%
1595 zł

60%
1740 zł


kapral
(mat)

45%
1305 zł

50%
1450 zł

55%
1595 zł

60%
1740 zł

65%
1885 zł


starszy kapral
(starszy mat)

55%
1595 zł

60%
1740 zł

65%
1885 zł

70%
2030 zł


plutonowy
(bosmanmat)

65%
1885 zł

70%
2030 zł

75%
2175 zł


sierżant
(bosman)

75%
2175 zł

80%
2320 zł

 

* Podane kwoty są kwotami brutto

Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2000 zł (brutto).

Kontakt dotyczący szkolnictwa wojskowego:
tel. 261 156 539


 
PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 poz. 1627),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1396 z późn. zm.)
 • Decyzja Nr 375/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2015/2016 (Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 181)