Strona Główna BIP Strona Główna
KWALIFIKACJA 2017
 


Czas kwalifikacji w 2017 roku określa się na okres od dnia 31 stycznia do 24 marca 2017.


DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU WZYWA SIĘ:

1. mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997 ,którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (tj: w uczelniach publicznych i niepublicznych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria; w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria).
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
 • wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu).
 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada; wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 • PRZEBIEG KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

  Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje: stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przyjęciem wniosków o  przeznaczenie do służby zastępczej;
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

 • KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

  Istnieją następując kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w czasie mobilizacji i czasie wojny) a także odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekle stany chorobowe, które w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskaniem zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 • PRZENIESIENIE DO REZERWY:

  Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „B” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Przeniesienie do rezerwy osób, które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.
  Osoby, którym przyznano kategorię zdrowia „E”, zostaną skreślone z ewidencji wojskowej, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

  Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Mielcu będą pracowały następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:
  • Powiatowa Komisja Lekarska w Dębicy z siedzibą w Dębicy w budynku Domu Sportu MOSiR przy ul. Sportowej 26 obejmująca swą właściwością powiat dębicki.

   Termin trwania kwalifikacji wojskowej 31.01.-16.03.2017 r.

  • Powiatowa Komisja Lekarska w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Jana Pawła II 8 obejmująca swą właściwością powiat kolbuszowski.

   Termin trwania kwalifikacji wojskowej 06.02.-02.03.2017 r.

  • Powiatowa Komisja Lekarska w Mielcu z siedzibą w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Kościuszki 25, obejmująca swą właściwością powiat mielecki.

   Termin trwania kwalifikacji wojskowej  06.02.-24.03.2017 r.

  • Powiatowa Komisja Lekarska w Ropczycach z siedzibą w Ropczycach w budynku Centrum Szkolenia Praktycznego przy ul. M. Konopnickiej 2, obejmująca swą właściwością powiat ropczycko-sędziszowski.

   Termin trwania kwalifikacji wojskowej 13.02.-10.03.2017 r.