Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenia żołnierzy rezerwy
 

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych , a co z tym się wiąże modernizacja techniczna armii , determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu systematycznie wchodzącego na wyposażenie jednostek wojskowych. Bez cyklicznego szkolenia żołnierze rezerwy, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji wyszkoleniowej.

Taką możliwość dają ćwiczenia wojskowe, na które mogą zostać powołani żołnierze rezerwy w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych lub w wyniku ochotniczego zgłoszenia się do odbycia takich ćwiczeń. Doświadczenie i umiejętności uzyskane w czasie ćwiczeń stwarzają możliwość wstąpienia do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, a w kolejnym etapie do zawodowej służby wojskowej. Ćwiczenia dają również możliwość awansu na wyższy stopień wojskowy.

Ćwiczenia wojskowe planowane w 2017 roku:

34 WOG Rzeszów
20.02. - 01.03.2017
20.05.2017
3binż Nisko
20.03. - 31.03.2017
11.09. - 22.09.2017
09.10. - 20.10.2017
20.11. - 29.11.2017

WKU Mielec

09.10. - 13.10.2017


Zainteresowanych żołnierzy rezerwy prosimy o kontakt: osobisty, telefoniczny : 261156517 lub
261156519 w godzinach od. 8.00 do 15.30, oraz poprzez e-mail: wkumielec@ron.mil.pl. Wniosek o ochotnicze powołanie na ćwiczenia wojskowe można przesłać pocztą na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25, 39-300 Mielec. [POBIERZ WNIOSEK]

Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane, jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego złożenia.


Uprawnienia żołnierza powołanego na ćwiczenia wojskowe:

1. Za każdy dzień trwania ćwiczeń wypłacane jest żołnierzowi uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.

szer. - 91,20 zł, st. szer. - 94,40 zł, kpr. – 104 zł, st. kpr.- 105,60 zł, plut. – 107,20 zł,
mł. chor. - 115,20 zł, ppor. - 134,40 zł, kpt. 144 zł.

Są to kwoty „na rękę ”.

2. Żołnierzowi rezerwy powołanemu do odbycia ćwiczeń pracodawca udziela urlopu bezpłatnego z zachowaniem wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy ( z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia).

3. Jeżeli podane kwoty są niższe od tych, jakie żołnierz mógłby uzyskać ze stosunku pracy lub dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje mu świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie. Wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych reguluje Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) a szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015 r. poz. 1520).

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Do wniosku załącza się:

- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń ( wydaje je dowódca JW.)

-zaświadczenie, w którym określona została kwota dziennego utraconego wynagrodzenia (wydaje pracodawca lub burmistrz, wójt) albo dochodu (wydaje Urząd Skarbowy)

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

4. Zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu.

5. Bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.